1.Základné údaje:

Dodávateľ:

EURA - GROUP s.r.o.
Dukelských hrdinov 4/7852
960 01 Zvolen
Mobil: +421 917 703 703
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 50904418
DIČ: 2120518774
IČ DPH: SK2120518774

Bankové spojenie pre bezhotovostné platby:
Tatra banka, a.s.
Hodžovo námestie 3
811 06 Bratislava 1

IBAN: SK54 1100 0000 0029 4909 6255
SWIFT kód: TATRSKBX
Kód banky: 1100
Označenie banky: TATR

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)

2. Objednávka

Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká záväzným potvrdením objednávky. Za záväzné sa považuje odoslanie objednávky do systému, pričom odosielateľ obdrží emailom potvrdenie o prijatí objednávky do systému. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet, s návodom na používanie tovaru), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

3. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu do 24 hodín po odoslaní objednávky do systému. Po tomto čase môže stornovať objednávku iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať, tovar bol upravený podľa objednávky kupujúceho na mieru, alebo inak dodatočne upravený, alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedená mailová adresa a nedostupné telefónne číslo atď.)
  • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho

Zákazník, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, ak zo zakúpeným tovarom nakladal v súlade s návodom na jeho použitie, pretože sa jedná výslovne o tovar, ktorý je určený na užívanie, tak ,ako je určené v návode na používanie príslušného tovaru. Právo na odstúpenie od Zmluvy zaniká i v prípade, ak tovar kupujúci používal, tento vrátil predávajúcemu po jeho opratí, alebo poškodený z viny kupujúceho,alebo zapáchajúci , resp. znečistený vzhľadom na hygienu a ochranu zdravia iných kupujúcich, ktorí by mohli prejaviť záujem o kúpu vráteného tovaru. Pokiaľ sa jedná o jednorazové ochranné rúška, tieto nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť predávajúcemu.

Postup v prípade odstúpenia od zmluvy

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí dodávateľ zákazníkovi a zákazník dodávateľovi všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže zákazník tak, že túto skutočnosť oznámi dodávateľovi písomne na prevádzke u dodávateľa, alebo elektronicky na emailovú adresu : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už zákazník tovar obdržal a prevzal, zašle tovar späť na prevádzku dodávateľa, kde dodávateľ bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal), opotrebovaný alebo znečistený tovar, a tovar, ktorý nebol používaný v súlade s návodom na jeho používanie nemá právo kupujúci vrátiť predávajúcemu s výnimkou, ak počas používania tovaru kupujúcim sa vyskytla za ktorú zodpovedá výhradne kupujúci nesprávnym používaním tovaru

Dodávateľ je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

5. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 3-10 pracovných dní od prijatia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad a návod na používanie výrobku.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike,Českej republike, Rakúsku, Poľsku a SRN. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii Košík.

6. Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČ).

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

  • bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy
  • primeraným znížením kúpnej ceny
  • náhradným dodaním tovaru
  • odstúpením od zmluvy

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko , respektíve dovozca tovaru a to formou písomného posúdenia tejto vady. Na základe tohto rozhodnutia sa bude postupovať ďalej podľa zákona. Tovar, ktorý bude vrátený predávajúcemu kupujúcim, ktorý tovar neužíval v súlade s Návodom na jeho použitie v dôsledku čoho došlo k poškodeniu tovaru vylučuje právo kupujúceho na jeho reklamáciu.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch na základe vyjadrenia autorizovaného servisu. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Postup reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup:

  • 1. Pošlite e-mail (alebo list) kde uvediete hlavne typ výrobku, , číslo predajného dokladu a popis závady.
  • 2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe
  • 3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom, s návodom na jeho používanie, a dokladom o kúpe.

7. Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme poznať niektoré Vaše osobné údaje. Tieto údaje chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o Vašich nákupoch.

Používaním tohoto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a Vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom),alebo fyzickým napadnutím serveru páchateľom priamo v mieste jeho umiestnenia, ako aj v prípade iného napadnutia serveru treťou osobou. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

PODMIENKY POUŽÍVANIA: 1. POUŽÍVANÍM a /alebo návštevou tejto webovej stránky (vrátane obsahu a služieb dostupných prostredníctvom www.medicinskeruska.sk, doménové meno,www. medicinskeruska.sk webová stránka), prejavujete váš súhlas s týmito Podmienkami používania (ďalej len “Podmienky”), ktoré sú zverejnené na http://www.medicinskeruska.sk obchodné podmienky a podmienky používania/. Ak nesúhlasíte s niektorou z týchto podmienok, potom prosím nepoužívajte webové stránky www.medicinskeruska.sk. Vlastníkom a prevádzkovateľom stránky WWW.MEDICINSKERUSKA.SK je spoločnosť EURA-GROUP s.r.o., so sídlom na ul.Dukelských hrdinov 4/7852, 96001 Zvolen, IČO 50 904 418 , zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vložka číslo V.32059/S (ďalej len „prevádzkovateľ“). 2. WWW.MEDICINSKERUSKA.SK Tieto podmienky služby sa vzťahujú na všetkých používateľov webovej stránky prevádzkovateľa, vrátane užívateľov, ktorí sú tiež prispievatelia textov, obrázkov, audio, video a interaktívneho obsahu, informácií a iných materiálov alebo služieb na týchto stránkach. Webová stránka prevádzkovateľa môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ktoré nie sú vlastnené alebo kontrolované prevádzkovateľom. Prevádzkovateľ nemá pod kontrolou, a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, politiku alebo praktiky s akoukoľvek treťou stranou stránky. Okrem toho, prevádzkovateľ nebude a nemôže cenzurovať alebo editovať obsah každej tretej strany na stránkach. Používaním webových stránok prevádzkovateľa vyjadrujete jednoznačný súhlas o sprostení všetkých záväzkov prevádzkovateľa, ktoré by vznikli alebo vyplynuli tretím stranám z používania stránok. Preto vám odporúčame vziať na vedomie, keď opustíte internetovú stránku: www.medicinskeruska.sk prečítať si podmienky a ochranu súkromia každých iných internetových stránok, ktoré navštívite. 3. INTERNETOVÁ PREZENTÁCIA – PRÍSTUP A.) Prevádzkovateľ Vám týmto udeľuje súhlas s používaním týchto stránok, tak ako sú stanovené v týchto Podmienkach a za predpokladu, že bez ohľadu na vyššie, súhlasíte s tým, že nebudete používať naše stránky pre niektorú z nasledujúcich skutočností: 1. Hanobiť, zneužívať, obťažovať, ohrozovať alebo inak porušovať zákonné práva ostatných; 2. Propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine; 3. Propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním; 4. Otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok; 5. Používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou; 6. Odosielať príspevky, obrázky s erotickým obsahom; 7. Propagovať detskú pornografiu; 8. Otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov; 9. Propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu , psychických chorôb a pod; 10. Otvorene alebo skrytou formou propagovať násilie, zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať; 11. Propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom a Ústavou Slovenskej republiky; 12. Uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, hanlivé alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o ňom môžu spôsobiť inému subjektu prospech alebo ujmu; 13. Obchádzať vyššie uvedené zákazy. 14. Publikovať, odosielať, sťahovať súbory, elektronickou poštou (e-mailom), distribuovať alebo šíriť (súhrnne “prenášať”) s akýmkoľvek nevhodným, znevažujúcim, ohováračským, rušivým, obscénnym, neslušným, alebo protiprávnym obsahom; 15. Prenášať súbory, e-maily a ďalšie, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek iný podobný software či programy, ktoré môžu poškodiť alebo negatívne ovplyvniť fungovanie iného počítača, stránky prevádzkovateľa, akýkoľvek softvér alebo hardvér, alebo telekomunikačné zariadenia; 16. Propagovať alebo ponúkať na predaj tovar alebo služby, pre akékoľvek komerčné účely, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa; 17. Rozširovať prieskumy, súťaže, pyramídové hry, alebo schémy, nevyžiadanú elektronickú poštu (spamy), nevyžiadanú reklamu a propagačné materiály, alebo reťazové listy; 18. Sťahovať alebo šíriť akékoľvek súbory, ktoré poznáte, alebo sú vám známe, ktoré boli získané nelegálnym spôsobom; 19. Falzifikovať alebo zmazať právne alebo iné informácie patriace autorom, alebo ochránené známky alebo označenie pôvodu alebo zdroja softvéru alebo iných materiálov; 20. Obmedzovať alebo potláčať akýchkoľvek iných užívateľov od používania v rámci našich stránok www.medicinskeruska.sk 21. Zhromažďovať alebo ukladať osobné informácie o iných konečných užívateľoch; 22. Porušovať alebo znefunkčniť webové stránky, servery či siete prevádzkovateľa; 23. Predstierať zástupcu prevádzkovateľa v akejkoľvek osobe alebo orgánu, alebo nepravdivo informovať alebo inak skresľovať Vaše spojenie s fyzickou alebo právnickou osobou; 24. Predstierať vedúceho pracovníka prevádzkovateľa alebo manipulovať s identifikátormi alebo inými údajmi, aby sa zamaskoval pôvod akéhokoľvek obsahu prenášaného prostredníctvom stránok prevádzkovateľa alebo manipulovať svoju prítomnosť na jeho stránkach; 25.Vykonať akékoľvek činnosti,či už úmyselne alebo neúmyselne, ktoré spôsobia neuvážené alebo neúmerne veľké zaťaženie infraštruktúry webových stránok prevádzkovateľa; 26.Zúčastniť sa akejkoľvek nezákonnej činnosti. VYJADRUJEM SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI. Ak si vyberiete užívateľské meno, ktoré je podľa uváženia prevádzkovateľa obscénne, neslušné, vulgárne alebo ktoré by inak mohlo vyvolať verejné pohoršenie, zneuctenie, alebo zosmiešnenie, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo bez predchádzajúceho upozornenia automaticky zmeniť vaše užívateľské meno, zmazať Vaše príspevky na našich stránkach, odoprieť prístup na naše stránky, alebo akúkoľvek kombináciu týchto opatrení. Táto technológia , obsah a softvér webových stránok a služieb je vo vlastníctve ,resp. v oprávnenom užívaní prevádzkovateľa www.medicinskeruska.sk, jeho pobočiek a jeho partnerov. Súhlasíte, že nebudete kopírovať, meniť, prenajímať, požičiavať, predávať, prenášať, distribuovať, poskytovať, alebo inak prenášať akékoľvek právo na technológiu alebo softvér stránok alebo služieb prevádzkovateľa. Súhlasíte, že nebudete meniť softvér na týchto stránkach akýmkoľvek spôsobom alebo formou, alebo používať upravené verzie tohto softvéru, vrátane (bez obmedzenia) za účelom získania neoprávneného prístupu k stránkam prevádzkovateľa. B.) Pre účely prístupu k niektorým prvkom webových stránok, si budete musieť vytvoriť účet (registrácia). Registrácia nie je povinná. Neregistrovaní užívatelia majú možnosť využívať mnohé služby a informácie podľa aktuálnej ponuky. Registrovaní užívatelia získavajú prístup k rozšírenej ponuke služieb a informácií. Pri registrácii ste povinný uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie Vami uvádzané dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, prevádzkovateľ je oprávnený registráciu zrušiť alebo dočasne obmedziť. Ďalej prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu priamu ani nepriamu škodu, ktorá Vám môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie. Ste výhradne zodpovedný za činnosti, ktoré sa objavujú na Vašom účte, a musíte zachovať svoj účet a heslo bezpečné. Neodkladne oznámte prevádzkovateľovi akékoľvek porušenie bezpečnosti alebo neoprávné použitie Vášho účtu. Ste si plne vedomý, že neúspešné odhlásenie z Vášho účtu pri ukončení využívania stránky môže viesť k neoprávnenému použitiu Vášho účtu. Prevádzkovateľ neberie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty alebo poškodenia, ktoré môžu byť spôsobené s neoprávneným využívaním Vášho účtu. Hoci prevádzkovateľ nebude zodpovedať za Vaše straty spôsobené akýmkoľvek neoprávneným použitím svojho účtu, Vy môže byť zodpovedný za straty spôsobené prevádzkovateľovi, alebo iné dôsledky vyplývajúce z takéhoto neoprávneného použitia. Pri registrácii poskytujete prevádzkovateľovi údaje, súkromné údaje vrátane osobných údajov podľa ustanovení zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len “osobné údaje” a “zákon o ochrane osobných údajov”), za účelom poskytovania služieb používateľovi na serveroch, sprístupňovania týchto údajov ostatným používateľom serverov a evidenciu na dobu neurčitú a zároveň súhlasíte, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracovával a nakladal s nimi v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, ak ide o osobné údaje. Registráciu môžete zrušiť. Po zrušení registrácie má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie Vami zadané na server po neobmedzene dlhú dobu (ide najmä o IP adresu počítača a časy prístupov (Logy) používateľa a iné). Po zrušení registrácie zároveň na serveri zostávajú aj všetky Vaše príspevky, ktoré boli a sú verejne prístupné (ako napríklad príspevky v diskusných fórach, články a ďalšie) ako aj súkromné príspevky, resp. Vaša korešpondencia s ostatnými používateľmi, ktorých registrácia nebola zrušená. C. Súhlasíte, že nebudete používať alebo spúšťať akýkoľvek automatizovaný systém, vrátane, bez obmedzenia, “robotov”, “pavúkov”, “offline čitateľov”, atď, ktoré pristupujú k webovým stránkam takým spôsobom, že posielajú žiadosti viacerých správ na servery prevádzkovateľa v určitom časovom období pomocou konvenčných on-line webových prehľadávačov, alebo iným spôsobom. Súhlasíte, že nebudete zhromažďovať ani kopírovať žiadne osobné údaje, vrátane názvov účtov, z internetových stránok, ani na použitie komunikačných systémov, ktoré poskytuje webová stránka pre akékoľvek komerčné účely akvizície. Súhlasíte, že nebudete využívať, žiadať, alebo iným spôsobom navádzať užívateľov webových stránok prevádzkovateľa pre Vaše komerčné účely alebo pre komerčné účely tretích strán. 4. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA Obsah na webových stránkach prevádzkovateľa, okrem všetkých podaní užívateľa (ako je definované nižšie), vrátane a bez obmedzenia, text, software, skripty, grafika, fotografie, zvuky, hudba, video, interaktívne prvky a podobne (ďalej len “obsah”) a obchodné známky, servisné známky a logá v ňom obsiahnuté ( “značky”), sú vlastnené alebo licencované prevádzkovateľom, sú predmetom autorských práv a iných práv duševného vlastníctva v rámci Slovenskej republiky a zahraničnými právnymi predpismi a medzinárodnými dohovormi. Obsah na týchto stránkach je poskytovaný pre vašu informáciu a iba osobné použitie, tento nesmie byť použitý, kopírovaný, reprodukovaný, distribuovaný, vysielaný, zobrazený, predaný, licencovaný, alebo inak využitý pre iné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušných vlastníkov. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, a to na internetových stránkach a ich obsahu. Súhlasíte s tým, že sa nebudete podieľať na šírení, kopírovaní, alebo distribúcii akéhokoľvek obsahu, okrem výslovného písomného povolenia prevádzkovateľa stránok pre akékoľvek komerčné účely. Ak si stiahnete alebo vytlačíte súbory, kópie obsahu pre osobnú potrebu, je potrebné rešpektovať všetky autorské práva a iné majetkové práva v ňom obsiahnuté. Súhlasíte neobchádzať, zakazovať alebo inak zasahovať do bezpečnostných prvkov na webových stránkach prevádzkovateľa, alebo realizovať akékoľvek aktivity, ktoré zakazujú používanie alebo šírenie akéhokoľvek obsahu na stránkach www.medicinskeruska.sk alebo presadiť obmedzenia pre použitie stránok www.medicinskeruska.skalebo ich obsahu. 5. PODANIE UŽÍVATEĽA A. Webové stránky prevádzkovateľa môžu teraz alebo v budúcnosti umožniť predkladanie textov, obrázkov, audio a video súborov, interaktívnych alebo iných správ predložených Vami aj ostatnými používateľmi (ďalej iba”podanie užívateľa”) a na hosťovaní, zdieľaní a / alebo zverejňovaní takýchto podaní užívateľa. Týmto sa rozumie, že toto podanie užívateľa je už zverejnené a prevádzkovateľ nezaručuje žiadne tajomstvo, pokiaľ ide o akékoľvek informácie. B. Za svoje vlastné užívateľské informácie a dôsledky ich vysielania alebo zverejnenia je zodpovedný sám autor. V súvislosti s podaním užívateľa sa utvrďte, že predkladané informácie, texty, obrázky a iné sú vlastné alebo majú potrebné licencie, práva, súhlasy a povolenia na používanie od autorov, resp. vlastníkov ochranných známok, a povoľujete na www.medicinskeruska.sk využiť všetky patenty, ochranné známky, obchodné tajomstvo, autorské právo alebo iné vlastnícke práva a umožniť ich začlenenie a využívanie spôsobom vhodným pre prípravu týchto webových stránok podľa týchto „Podmienok“. C. V súvislosti s tým si prevádzkovateľ vyhradzuje právo odstrániť obsah a podanie uživateľa bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ si taktiež vyhradzuje právo rozhodnúť, či obsah alebo podanie užívateľa je vhodné a spĺňa tieto podmienky služby, porušovanie autorských práv a porušovanie práva duševného vlastníctva, ako sú napríklad, ale nielen , pornografia, obscénne alebo hanlivé materiály, alebo materiály nadmernej dĺžky alebo rozsahu. Prevádzkovateľ môže odvolať takéto podanie užívateľa a / alebo ukončiť prístup užívateľa odstráni taký materiál, ktorý porušuje tieto podmienky služby, kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia na základe vlastného uváženia. D. Ďalej beriete na vedomie, že prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za presnosť, užitočnosť, bezpečnosť, alebo práva duševného vlastníctva alebo ktoré sa týkajú podania užívateľa. 6. VZDANIE SA ZÁRUK Súhlasíte s tým, že používate internetové stránky prevádzovateľa na vlastné riziko v celom jej rozsahu. Prevádzkovateľ odmieta všetky záruky, vyjadrené alebo nevyjadrené, v spojení s webovými stránkami a Vašim používaním. Prevádzkovateľ neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia týkajúce sa presnosti a úplnosti obsahu alebo obsahu každej stránky odkazujúcu sa na týchto stránkach a NEPREBERÁ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ ALEBO ZODPOVEDNOSŤ ZA AKÉKOĽVEK chyby, chyby alebo nepresnosti obsahu, zranenia, a /alebo poškodenia majetku, alebo škody iného druhu , ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE, TRESTNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ škody, vzniknuté prístupom k webovej stránke prevádzkovateľa, neoprávnenom prístupe alebo použitia našich zabezpečených serverov A / ALEBO všetky osobné údaje a / alebo finančné informácie uložené v ňom, prerušenie alebo ukončenie prenosu z našich stránok, akékoľvek chyby, vírusy, trójske kone, alebo podobné, ktoré môžu byť prenesené až prostredníctvom našich stránok alebo akoukoľvek treťou stranou, a / alebo akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek rozsahu alebo za akékoľvek straty alebo poškodenia akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli ako výsledok použitia akéhokoľvek obsahu publikovaného, zasielaného e-mailom, prenášaného, alebo inak sprístupneného PROSTREDNÍCTVOM webových stránok prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ NEZARUČUJE, schválenie, záruku alebo prevzatie zodpovednosti za akýkoľvek výrobok alebo službu predávanú, alebo PONÚKANÚ treťou osobou PROSTREDNÍCTVOM internetových stránkok prevádzkovateľa alebo prostredníctvom akéhokoľvek hypertextového odkazu webových stránok alebo prostredníctvom AKÉHOKOĽVEK BANNERU alebo iným spôsobom, či formou reklamy. Prevádzkovateľ prehlasuje, že sa vzdáva akéhokoľvek spôsobu, či úlohy sledovať akékoľvek transakcie MEDZI VAMI A TRETÍMI STRANAMI, t.j. poskytovateľmi tovarov alebo služieb. 7. Mimosúdne riešenie sporov 1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. 2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line). 3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť podmienky a rozsah služieb poskytovaných na www.medicinskeruska.sk . Zmena je platná a účinná a pre užívateľa záväzná dňom zverejnenia na webovej stránke www.medicinskeruska.sk Užívateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami „Podmienok“. Kupujúci po oboznámení sa s obchodnými podmienkami prehlasuje, že sa s nimi oboznámil v dostatočnom rozsahu, a na prejav dobrej vôle, pretože sú tieto obchodné podmienky pre neho zrozumiteľné a určité, nemá voči ním žiadne výhrady s nimi súhlasí, čo potvrdzuje objednávkou na zakúpenie tovaru.

Kontakt

EURA - GROUP s.r.o.
Dukelských hrdinov 4/7852, 960 01 Zvolen
Tel.: +421 917 703 703 | production@eura.sk

Odber noviniek

Prihláste sa k odberu noviniek a dostávajte aktuálne informácie o svojich obľúbených produktoch.